Menu
NL
Doorlichting-VKC

Digitale duurzaamheid in kunstmusea

Met dit samenwerkingstraject wilden PACKED vzw, VKC, CAHF, Lukasweb en CVG de achterliggende digitale infrastructuur van de partner-musea analyseren en in een reeks van gezamenlijke acties de architectuur van deze onderbouw eenvoudiger en efficiënter maken en de collectiedata uit verschillende aangesloten databanken integreren, opschonen, verrijken, samen doorzoekbaar maken en voorbereiden voor online ontsluiting.

Periode: 2012 - ...

Doorlichting technische onderbouw VKC online catalogus (2012 - 2013)

In 2004 lanceerde de Vlaamse Kunstcollectie één van de eerste online collectiecatalogi in Vlaanderen. Deze catalogus had de ambitie om de collecties van de drie grote kunsthistorische musea in Vlaanderen als een geheel virtueel toegankelijk te maken. Men hoopte ook dat de online presentatie van deze verborgen collecties een stimulans zou betekenen voor de collectieregistratie. Ondertussen is het aanbod aan online collectiecatalogi flink uitgebreid en werd het beheer van het VKC-systeem complex. Begin 2012 vroeg VKC dan ook aan PACKED vzw om de technische onderbouw van de VKC online catalogus door te lichten om te kijken of die nog beantwoordt aan de eisen van VKC's digitale strategie.

Met dat objectief in het achterhoofd, werden de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke functionele eisen worden er momenteel aan de VKC online catalogus gesteld?
  2. Welke computersystemen vormen de technische onderbouw en welke verbanden bestaan er tussen deze systemen?
  3. Hoe kan deze technisch onderbouw efficiënter en eenvoudiger gemaakt worden?

De resultaten van dit project en de doorlichting van de technische onderbouw van de VKC-catalogus werd gepubliceerd op de CEST-website.

Persistente identificatie (2013 – 2016)

Deze projecten onderzochten hoe persistente URI’s voor cultureel erfgoedobjecten geimplementeerd kunnen worden en hoe ze het beheer en de uitwisseling van informatie over die objecten eenvoudiger kunnen maken.

Lees meer

Event-based objectbeschrijvingen (2014 – 2015)

Dit deelproject concentreerde zich op het concept van events: clusters van informatie over wie, waar, wanneer een bepaalde handeling heeft gesteld met betrekking tot een kunstwerk. Het doel van dit project was te onderzoeken hoe de brede waaier van contextuele informatie over kunstwerken geclusterd kan worden in een generieke datastructuur, gecodeerd op een machineleesbare manier mbv LIDO xml en herbruikbaar gemaakt worden voor webapplicaties. Het project onderzocht de nieuwe mogelijkheden die ontstaan wanneer je met die rijke informatie de levensloop van een kunstwerk kan visualiseren.

Lees meer op CEST-website.  

Linked Open Data publicatie met Wikidata (2015 - 2016)

Dit project onderzocht hoe men een set van metadata van kunstwerken uit zes kunstmusea beschikbaar kan maken als Linked Open Data (LOD) met behulp van het Wikidata-platform. Het doel was om te zien of de infrastructuur die de Wikidata gratis ter beschikking stelt, door musea gebruikt kan worden om hun opendatabeleid in de praktijk te brengen en hun collectiedata als LOD te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.

Lees meer

Gelaagd licentiemodel (2014 – 2015)

Het doel van dit project was het opstellen van een een matrix van content, gebruikersrechten en licenties om duidelijkheid te scheppen rond hergebruik van data en beelden van de VKC-musea. Het gelaagd licentiemodel werd gepubliceerd op CEST en geeft aan welke content uit de registratiesystemen en uit de beeldbanken van de VKC-musea kan hergebruikt worden door het publiek en onder welke de voorwaarden.

Implementatie van een datahub voor musea (2016 - ...)

De reeks van voorgaande projecten vormde de aanloop voor de creatie van een gemeenschappelijke Datahub voor (kunst)musea. De datahub is een duurzame aggregator. Deze maakt het mogelijk te zoeken doorheen data over kunstcollecties afkomstig uit collectiebeheersystemen van verschillende aangesloten musea. Via een API stelt de datahub deze data in verschillende formaten beschikbaar voor hergebruik.

Het project beoogt:

  • het ontwerp van een referentie-architectuur voor een datahub, d.i. een specificatie voor een geheel van webservices voor het publiceren en uitwisselen van collectiedata op een open, gestandaardiseerde en betrouwbare manier;
  • de ontwikkeling van een open source datahub framework package, d.i. een verzameling open source softwarebibliotheken waarmee men de referentie-architectuur concreet kan realiseren;
  • de uitrol van een referentie-implementatie van de datahub met de collectiedata van de musea die deel uitmaken van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF).

Tegelijkertijd wil het project ook een open source gemeenschap uitbouwen van ontwikkelaars en gebruikers van de datahub die het beheer van de software op zich neemt.

De code van de Datahub en Datahub Factory werd gemaakt in 2016-2017 door Matthias Vandermaesen (VKC), Pieter De Praetere, met hulp van Inuits.

Studiedag duurzaam digitaliseren in de museumwereld

Op 16 december 2016 organiseerden PACKED vzw en de Vlaamse Kunstcollectie vzw samen de studiedag ‘Duurzaam digitaliseren in de museale wereld’. De grote opkomst van deelnemers bevestigde nogmaals de relevantie van het thema duurzame digitalisering. Tijdens de studiedag kwamen verschillende aspecten van digitalisering aan bod.

Lees meer

Vlaanderen - Verbeelding werkt