Menu
NL
Beeldenhub

Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer

Het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer had als doel om een blauwdruk voor de ontwikkeling van een beeldenhub vast te leggen. Tevens werd er getracht om tot een consensus te komen over een dienstenpakket waarin musea moeten voorzien om beelden ter beschikking te stellen voor hergebruik en werd een plan van aanpak ontwikkeld voor de uitrol van beeldenhubs in publieke collecties in Vlaanderen en Brussel.

Periode: 2016 - 2017

Wat is een beeldenhub?

Een beeldenhub is een webdienst die beelden van erfgoedcollecties op een eenvoudige en standaardmanier ter beschikking stelt voor hergebruik. Die webdienst omvat niet alleen de hard- en software die nodig is om beelden uit te wisselen via het web, maar ook het geheel aan afspraken dat nodig is om de kwaliteit van die beelden verzekeren, beelden te identificeren en inhoudelijk te duiden, en de intellectuele eigendomsrechten die op de beelden rusten te respecteren.

Het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer bestond uit vijf grote werkpakketten:

Werkpakket 1: Inventaris van standaarden, tools en best practices
In dit werkpakket werd een een inventaris opgesteld met standaarden en best practices voor het duurzaam ontsluiten van beelden. Hieruit werden de standaarden geselecteerd die het normatief kader vormen van de beeldenhub.

Werkpakket 2: Pilootprojecten
Om de theorie in de praktijk te testen, werden verschillende projecten uitgevoerd op basis van loketvragen die PACKED vzw ontving. Omdat de beeldenhubspecifatie voor verschillende soorten instellingen (collecties die nog geen beeldbank hebben, collecties die wel al een beeldbank hebben, kleine spelers, grote spelers…) haalbaar hoort te zijn, worden pilootprojecten uitgevoerd met diverse organisaties rond verschillende aspecten.

Werkpakket 3: blauwdruk uittekenen
Volgens het normatief kader van D1 werden eisen opgesteld waaraan een beeldenhub moet beantwoorden. Dit resulteerde in de specificatie van de beeldenhub. Dit werkpakket liep parallel aan WP2 Pilootprojecten waarin de praktische toepasbaarheid van die eisen in een aantal pilootprojecten getoetst werd aan de praktijk.

Werkpakket 4: Plan van aanpak voor de realisatie van beeldenhubs
In dit werkpakket werden scenario’s ontwikkeld voor de realisatie van een netwerk van beeldenhubs voor publieke collecties in Vlaanderen en Brussel. Doel was hierbij om de bestaande investeringen zoveel mogelijk te valoriseren en de kwaliteit van de nieuwe investeringen te verbeteren.

WP5: Consensus bouwen
De verschillende eindproducten werden beoordeeld en gevaloriseerd door de verschillende doelgroepen, met name overheden, collecties, dienstenleveranciers en experts.


Dit project liep af in november 2017. In 2018 zullen de eindproducten geactualiseerd worden met de feedback die verzameld werd en zullen een reeks workshops georganiseerd worden waarin het concept van de beeldenhub uitgelegd wordt en een strategie om zelf een beeldenhub uit te rollen voorgesteld zal worden.

Alle eindproducten van dit project kun je vinden op de projectpagina op CEST.

Vlaanderen - Verbeelding werkt