Menu
NL

Beleid

In december 2017 diende PACKED een meerjarig beleidsplan in voor de periode 2019-2023, waarin de strategische en operationele doelstellingen werden bepaald, die je hieronder vindt. In 2019 maakt PACKED echter samen met fusiepartners VIAA en LUKAS opnieuw een dergelijke oefening met het oog op een geïntegreerd beleidsplan voor 2020.

Strategische doelstellingen

In de beleidsperiode 2019-2023 wil PACKED de volgende strategische doelstellingen realiseren:

 • SD1: Beleidsvisie

  PACKED heeft ertoe bijgedragen dat individuele culturele organisaties digitaal erfgoed expliciet opnemen in hun beleidsvisie en -plannen, zowel op (sub)sectorniveau als op de verschillende bestuursniveaus.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • voldoende prioriteit en aandacht geven aan digitaal erfgoed;
  • digitaal erfgoed verweven doorheen hun kerntaken;
  • gebruik maken van de schaalvoordelen die digitaal erfgoed biedt;
  • voldoende financiële middelen voorzien voor digitaal erfgoed;
  • hun omgang met auteursrecht actualiseren.

  SD2: Bewustwording

  PACKED heeft bijgedragen aan de bewustwording van het belang en de meerwaarde van digitaal erfgoed, van de noodzaak tot samenwerking bij digitale processen en toepassingen, en van het gebruik van het bestaande aanbod aan ondersteuning van overkoepelende dienstverlenende organisaties.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • in hun beleidsplan een visie en strategie ontwikkelen om digitaal erfgoed in te zetten in de realisatie van hun missie;
  • antwoorden vinden bij collega’s en intermediairen op hun vragen en noden met betrekking tot digitaal erfgoed;
  • samenwerken met organisaties binnen en buiten de culturele sector om samen de infrastructuur en diensten te realiseren die hun noden lenigt.

  SD3: Kennisopbouw, -deling en -behoud

  PACKED heeft ertoe bijgedragen dat culturele organisaties over voldoende aanbod van kennis en expertise inzake digitaal erfgoed beschikken om digitale processen en toepassingen professioneler en efficiënter op te zetten, uit te voeren en te beheren.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • digitale processen en applicaties opzetten in samenwerking met de meest aangewezen ICT-experten en volgens standaard protocollen en tools;
  • data en content volgens standaard protocollen uitwisselen;
  • digitale infrastructuur in groep aankopen en beheren.

  SD4: Professionalisering en samenwerking

  PACKED heeft ertoe bijgedragen dat de professionalisering van en samenwerking rond digitaal erfgoed in culturele organisaties verbetert, om individuele en ad-hoc oplossingen te beperken.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • medewerkers hebben met strategische kennis over het wat, waarom en voor wie van digitaal erfgoed;
  • medewerkers hebben die strategische kennis kunnen vertalen naar hands-on toepassingen;
  • voldoende instroom van medewerkers met een IT-profiel ervaren;
  • er in slagen om IT-medewerkers een dynamische en uitdagende werkomgeving te bieden die hen uitnodigt om in de sector actief te blijven.

  SD5: Open data, content en technologie

  PACKED vzw heeft ertoe bijgedragen dat de uitwisseling van digitaal erfgoed, zowel tussen culturele organisaties onderling als met andere potentiële (her)gebruikers, zo eenvoudig en open mogelijk gebeurt.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • hun identiteit en autoriteit versterken door een betrouwbare bron te zijn van data en content over cultuur;
  • vrije, open en standaard kanalen gebruiken om data en content beschikbaar te maken.

  SD6: Waardecreatie

  PACKED heeft ertoe bijgedragen dat digitaal erfgoed een meerwaarde creëert voor de samenleving, en dat culturele organisaties de kansen benutten die de digitale (r)evolutie biedt. Die meerwaarde voor de samenleving neemt verschillende vormen aan: naast de sociale en culturele meerwaarde wordt ook de economische of innovatieve meerwaarde nagestreefd.

  Dit betekent concreet dat culturele organisaties:

  • kunnen aantonen dat aanwijsbare gemeenschappen voordeel hebben gehaald uit hun digitaal erfgoed(werking) en erop op een positieve manier door zijn beïnvloed;
  • kunnen aantonen dat ze voor hun stakeholders een toegevoegde waarde en een economische impact hebben gerealiseerd met hun digitaal erfgoed(werking);
  • kunnen aantonen dat ze aan de innovatie binnen en buiten de culturele sector hebben bijgedragen met hun een digitaal erfgoed(werking).

  SD7: Lokale dienstverlening

  PACKED vzw heeft ertoe bijgedragen dat de dienstverlening m.b.t. digitaal erfgoed aan lokale culturele organisaties verbetert door lokale dienstverleners (bv. erfgoedcellen) te ondersteunen die dicht bij die organisaties staan, en te bepleiten dat overkoepelende (infrastructurele) oplossingen ook voor lokale organisaties bruikbaar en beschikbaar zijn.

  Dit betekent concreet dat lokale culturele organisaties:

  • antwoorden vinden bij (bovenlokale) collega’s en intermediairen op hun vragen en noden met betrekking tot digitale cultuur;
  • toegang hebben tot infrastructuur op maat van lokale cultuur- en erfgoed werkingen.

  SD 8: Realisatie randvoorwaarden

  PACKED heeft de nodige randvoorwaarden bewerkstelligd om als kwaliteitsvolle organisatie zijn missie op een duurzame manier te realiseren.

  Dit betekent concreet dat PACKED:

  • de nodige middelen heeft verworven;
  • de nodige medewerkers heeft behouden en/of verworven;
  • de organisatiestructuur heeft geoptimaliseerd;
  • het draagvlak voor de werking organisatie heeft geconsolideerd;
  • een goed en transparant bestuur heeft gevoerd.

Operationele doelstellingen

OD1: PACKED initieert

PACKED vzw heeft projecten rond urgente digitaliseringsvraagstukken geïnitieerd om aan de praktijk getoetste oplossingen en expertise te ontwikkelen.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw projecten geïnitieerd hebben rond de volgende thema’s:

 • de archivering van born digital content;
 • de opschaling en vernetwerking van digitale infrastructuur van collectiebeheerders, cultuurproducenten, intermediairen en overheden;
 • vernieuwende vormen van en diensten voor hergebruik;
 • identificatie en controle van kwaliteitseisen voor digitalisering;
 • kennisbeheer en -borging bij collectiebeheerders, cultuurproducenten, intermediairen en overheden;
 • beschikbaar maken van cultuurdata als linked open data.

OD2: PACKED ontwikkelt

PACKED vzw heeft technologische en inhoudelijke instrumenten ontwikkeld die de cultuursector nodig heeft om digitale duurzaamheid in praktijk te brengen.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw instrumenten ontwikkeld hebben ten behoeve van de volgende thema’s:

 • visie op en strategieën voor de realisatie van digitale duurzaamheid ten behoeve van beleidsondersteunende nota’s;
 • doorontwikkelen van kennisplatformen (bv. CEST, TRACKS en SCART);
 • zelfevaluatietools over digitalisering in cultuurorganisaties (bv. Scoremodel Digitale Duurzaamheid, Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit, datahub-dashboard voor de monitoring van de kwantiteit en kwaliteit van metadata);
 • best practices voor inventarisatie, digitalisering, bewaring en toegang tot content;
 • strategisch belangrijke opensourcetools ten behoeve van publicatie van cultuurdata als linked open data (bv. resolver en datahub).

OD3: PACKED begeleidt

PACKED vzw heeft cultuurorganisaties begeleid bij het formuleren en uitrollen van een digitale strategie om hun werkprocessen en resultaten te verduurzamen.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw cultuurorganisaties begeleid hebben bij de volgende acties:

 • de ontwikkeling van een digitale visie en strategie voor cultuurorganisaties in overeenstemming met hun missie;
 • de verandering van werkprocessen in cultuurorganisaties;
 • het opstellen van eisen voor systemen en diensten voor cultuurorganisaties;
 • de aanwerving van medewerkers voor cultuurorganisaties met de juiste digitale vaardigheden en expertise;
 • de duurzame borging van projectresultaten van cultuurorganisaties.

OD4: PACKED bemiddelt

PACKED vzw heeft bemiddeld in de samenwerking tussen cultuurorganisaties om digitale infrastructuur en diensten te verduurzamen, vernetwerken en op te schalen.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw zal een bemiddelende rol gespeeld bij de volgende interacties:

 • organisaties die op zoek zijn naar partners om infrastructuur te delen;
 • organisaties die kunstarchieven en -collecties willen overdragen;
 • organisaties die IT-ers willen aanwerven.

OD5: PACKED bepleit

PACKED vzw heeft principes van digitale duurzaamheid bepleit om de consensus in de cultuursector rond standaarden en best-practices te versterken.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw gesensibiliseerd hebben rond de volgende thema’s:

 • open source, open data, open content, open standaarden;
 • participatie van erfgoedgemeenschappen in inventarisatie, digitalisering, bewaring en toegang;
 • archivering en preservering van hedendaagse born digital content;
 • een integraal beleid m.b.t. e-cultuur op de verschillende beleidsniveaus;
 • implementatie van standaarden door dienstenleveranciers;
 • opname digitale vaardigheden in curricula van opleidingen;
 • actualisering van wetgeving m.b.t. auteursrecht.

OD6: PACKED traint

PACKED vzw heeft cultuurorganisaties getraind in de principes van digitale duurzaamheid en hun toepassing in de praktijk om digitale vaardigheden te borgen in de cultuursector.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw training voorzien hebben rond de volgende thema’s:

 • digitale visie ontwikkelen;
 • digitale praktijk evalueren;
 • digitale vaardigheden aanleren.

OD7: PACKED stemt af

PACKED vzw heeft zijn visie op digitale duurzaamheid in cultuurorganisaties afgestemd met intermediairen en verschillende beleidsniveaus om een breed draagvlak te creëren voor de uitrol van hun digitale strategie.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw getracht hebben om afstemming te realiseren tussen verschillende beleidsniveaus over de volgende zaken:

 • actualisering en integratie van de provinciale erfgoeddatabanken;
 • normatief kader voor aanbestedingen van bepaalde systemen;
 • dienstenpakket van softwareleveranciers voor de cultuursector;
 • rollen en taken van intermediaire organisaties in de cultuursector;
 • partijen buiten de cultuursector (Informatie Vlaanderen, lagere overheden).

OD8: PACKED luistert

PACKED vzw heeft naar al zijn stakeholders geluisterd en hun noden en verwachtingen in kaart gebracht om zijn eigen acties en het beleid permanent te toetsen aan de werkelijkheid.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw stakeholders en peers opgezocht hebben via de volgende kanalen:

 • ‘loket’ bereikbaar via rechtstreeks persoonlijk contact, telefoon, e-mail, Twitter;
 • deelname aan overlegplatformen en collegagroepen;
 • deelname aan (internationale) congressen, studiedagen;
 • deelname aan opleidingen.

OD 9: PACKED vervult randvoorwaarden

PACKED heeft de randvoorwaarden vervuld om de andere operationele doelstellingen in goede orde te realiseren.

In de beleidsperiode 2019-2023 zal PACKED vzw de volgende randvoorwaarden vervullen:

 • een gepaste werkomgeving en een duurzaam personeelsbeleid;
 • de nodige financiële middelen om zijn doelstellingen te verwezenlijken;
 • een gepaste en gedragen organisatiestructuur;
 • een verbeterd schriftelijk afsprakenkader tussen bestuur en directie;
 • transparantie over de missie, doelstellingen en werking van de organisatie.
Vlaanderen - Verbeelding werkt