Project CEST

Sinds februari 2010 staat CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) voor een project dat tot doel heeft de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Meer informatie vindt u op www.projectCEST.be.

Waarom standaarden?

Standaarden kunnen gedefinieerd worden als ‘een geheel van erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.’ Dat is een erg brede definitie, maar standaarden komen dan ook in allerlei vormen voor. Standaarden zijn van toepassing bij het creëren, beschrijven, beheren en verspreiden van digitaal erfgoed. Ze verzekeren in de eerste plaats de leesbaarheid en uitwisselbaarheid van digitale informatie. Maar bovendien zijn standaarden gebaseerd op de expertise van een grote groep professionals. Standaarden gebruiken betekent dus: gebruik maken van bestaande best practices. Lees meer in de CEST brochure (pdf, 4,24 MB).


Het project CEST

Begin 2010 werd het project CEST opgestart. CEST werd uitgevoerd door PACKED vzw en eDavid vzw in opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het project had als doelstelling duidelijkheid te verschaffen over “welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.”

In deze projectfase heeft CEST een shortlist van standaarden samengesteld. Met deze lijst worden de minimale eisen vastgelegd waaraan een digitaal erfgoedproject moet beantwoorden. Het Agentschap Kunsten en Erfgoed zal deze set ook hanteren om projecten die met zijn steun tot stand komen te evalueren.

De eerste fase werd afgerond met een rapport, waarin concrete aanbevelingen met betrekking tot het toepassen van digitaliseringsstandaarden bij erfgoedprojecten in Vlaanderen werden gegeven. Eind 2010 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin werd onderzocht hoe deze aanbevelingen kunnen worden gerealiseerd. Per aanbeveling werd een kostenberekening en een beknopt werkplan gemaakt.


PACKED vzw en CEST

PACKED vzw neemt sinds 2011 een aantal van de hierin voorgestelde acties binnen haar structurele werking op. Als Expertisecentrum Digitaal Erfgoed beschouwt PACKED vzw CEST als een ideaal raamwerk waarbinnen uiteenlopende activiteiten kunnen worden ontwikkeld. CEST past ook binnen de taakomschrijving die PACKED vzw met de Vlaamse overheid heeft afgesproken als onderdeel van de beheersovereenkomst. De nadruk ligt nu op het verder uitwerken van de CEST-richtlijnen en het ontwikkelen van expertise, in nauw overleg met het erfgoedveld. De wiki http://www.projectcest.be blijft daarbij het centrale platform.

De uitvoering van CEST zal in belangrijke mate zal steunen op de inbreng van verschillende partners uit de netwerkorganisatie - zoals Kunsten en Erfgoed, het steunpunt FARO en DEN - en op partners waarmee binnen het kader van specifieke acties zal worden samengewerkt. Op haar beurt zal DEN de bevindingen in Vlaanderen benutten om de eigen DEN-kennisbank te verbeteren.

Tijdens de eerste stuurgroepvergadering van het project bleek de wederzijdse wens van DEN en CEST om een meer formeel samenwerkingsverband aan te gaan. Een samenwerkingsakkoord tussen DEN en de opdrachthouders van CEST werd ondertekend op 26 april 2010. Hierin werd o.a. beschreven dat een vertegenwoordiger van CEST zal zetelen in de adviesraad van het DEN ICT-register.


CEST: richtlijnen, tools en standaarden

De aanbevolen standaarden worden voorgesteld aan de hand van use cases: concrete scenario’s van een digitaliseringsproject, of van een onderdeel ervan. Elke use case wijst je de weg naar een aantal standaarden die vereist of aanbevolen zijn. Use cases zijn ingedeeld rond drie thema’s:

Om de aanbevolen standaarden toe te kunnen passen, zijn ook bepaalde instrumenten nodig: registratiesoftware, software om bestanden te converteren of te analyseren, software om een eDepot op te zetten, enz. De rubriek CEST tools biedt een groeiend overzicht van beschikbare softwarepakketten om het leven van een digitale collectiebeheerder wat makkelijker te maken. Zoals voor de hele wiki geldt, wordt iedereen uitgenodigd de voorgestelde tools te becommentariëren en/of er andere voor te stellen.
Lees meer…

Het CEST register bevat de belangrijkste standaarden voor het (digitaal) cultureel erfgoed. Een deel hiervan is aangeduid als minimum standaard of als aanbevolen standaard.


Nieuws

Updates m.b.t. dit project worden op deze website gepubliceerd als nieuwsitem of in de verf gezet op de CEST-blog.


Om het CEST-eindrapport te raadplegen, klik hier.
Om de CEST-brochure te raadplegen, klik hier.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be