TOEKENNING PROJECTSUBSIDIES CULTUREEL ERFGOED EN WIJZIGING SUBSIDIEREGLEMENT (aankondiging)

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van cultureel-erfgoedprojecten die starten in de tweede helft van 2016. Hij kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 456.000 euro, goed voor elf projecten. PACKED vzw is partner in het goedgekeurde project van het Karrenmuseum Essen: Inventarisatie en typologering van bewaarde historische rijtuigen in Vlaanderen. Vanaf 2017 zal het niet langer mogelijk zijn om nieuwe aanvragen voor ontwikkelingsgerichte projecten in te dienen.

Nieuw cultureel erfgoeddecreet (publicatie)

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Dit nieuwe decreet zal resulteren in veranderingen. Werkingssubsidies zullen voortaan worden toegekend op basis van functies en rollen. De afdeling Cultureel Erfgoed neemt een regierol op m.b.t. de opname van de dienstverlenende rollen. Men hoopt zo inhoudelijke en financiële versnippering te vermijden en de slagkracht van het veld te vergroten. Of er vanaf 2018 nog een dienstverlenende rol m.b.t. digitaal erfgoed is weggelegd voor PACKED vzw, en in welke vorm, zal de toekomst uitwijzen.

READY TO REACH OUT: CONFERENTIE OVER DIGITALISERING EN CULTUREEL ERFGOED (verslag )

PACKED vzw was eind juni 2016 aanwezig op de conferentie Ready To Reach Out, die werd georganiseerd door de directie Media & Creatieve Industrie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De conferentie kaderde in het Nederlandse EU-voorzitterschap. Er is nu een online publicatie beschikbaar met een impressie van alle plenaire sessies en workshops, alsook videoregistraties van de plenaire sessies, foto’s en een aantal sprekerspresentaties.

16 september 2016

Duiken in de machine: ontmoetingsdag (evenement)

Erfgoedbeheerders stoten vaak op problemen bij het bewaren van oude machines. De conservatie is niet vanzelfsprekend: de stukken vragen een grote opslagcapaciteit en veel technisch onderhoud. Bovendien is het niet eenvoudig om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek. Vaak zitten de interessantste onderdelen immers binnenin een machine. Het project Duiken in de machine tracht, onder leiding van Texture Kortrijk, een antwoord te bieden door de kansen van 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines te exploreren. In deze context is het belangrijk dat de erfgoedsector en de 3D-wereld met elkaar in contact komen. Daarom wordt op vrijdag 16 september een ontmoetingsdag tussen de erfgoedsector en de 3D-wereld georganiseerd. PACKED vzw is partner in dit project.

Panoramavrijheid nu ook in België (aankondiging)

Sinds 15 juli bestaat er in België, zoals in sommige buurlanden, panoramavrijheid. Voordien moest je in België toestemming vragen voor het gebruik van foto's van gebouwen of kunstwerken in de publieke ruimte die onder bescherming van het auteursrecht vallen. Auteurs of hun erven konden zich verzetten tegen gebruik en publicatie van foto's van bv. het Atomium, of konden er een financiële vergoeding voor vragen. De invoering van panoramavrijheid opent veel mogelijkheden, o.a. voor projecten als Wiki Loves Art en in het algemeen voor de online publicatie van foto’s van gebouwen of kunstwerken in de publieke ruimte. Meer informatie hierover vind je in de CEST-handleiding Rechten klaren.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2016 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be