Goedkeuring programma Creatief Europa 2014-2020 door Europees Parlement (Update)

Onder de naam 'Creatief Europa' heeft de Europese Commissie haar voorstel bekend gemaakt voor een nieuw programma voor de periode 2014-2020. Het programma wil met de groepering van de huidige programma's Cultuur, Media en MEDIA Mundus beter inspelen op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de algemene bevordering van economisch herstel.

Beleidsbrief cultuur 2014 (Publicatie)

Minister van Cultuur Joke Schauvliege presenteerde op 21 oktober haar Beleidsbrief cultuur 2014 aan het Vlaams Parlement. In de beleidsbrief komt de minister terug op de beleidsrealisaties van 2013 en geeft ze aan wat de prioriteiten zijn voor 2014. Ook e-cultuur en digitalisering komen hierin aan bod. De Beleidsbrief Cultuur 2013-2014 bouwt voort op de zeven strategische doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur 2009-2014.

VIAA informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid': presentaties & video’s online

Op 2 oktober 2013 organiseerde het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) de informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid' voor content providers van de eerste digitaliseringsgolf. Tijdens deze sessie werd onder andere meer uitleg gegeven over duurzaam digitaal archiveren en over de werking van VIAA. Het was ook mogelijk om vragen te stellen.

Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software (Publicatie)

Vandaag draait alles steeds meer op software. Software geeft vorm en structuur aan ons leven. Vanuit de Verenigde Staten bereikte ons het rapport 'Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software' van de Library of Congress. Het rapport belicht de kwesties en bezorgdheden die in mei 2013 naar voor kwamen tijdens het gelijknamige congres. In het rapport worden drie verschillende perspectieven gehanteerd: van een collectiebeheerder, een menswetenschapper en twee wetenschappers die met hun werk toegang verzekeren tot de wetenschappelijke broncode. Verder zijn in het rapport twee interviews opgenomen, o.a. één over de rol van softwarepreservering bij het behoud en beheer van kunstwerken.

TATE opent collectiedata

TATE wil zich inzetten om zijn kunstcollectie en archief beschikbaar te maken voor iedereen. De kunstwerken zijn beschikbaar via de Art & artists sectie van de TATE-website. De onderliggende collectiedataset werd ook gepubliceerd zodat deze kan gebruikt worden voor onderzoek en andere doeleinden. De digitale beelden (reproducties) van de kunstwerken behoren niét tot de dataset; deze omvat dus enkel metadata.

deadline 1 maart 2014

Rijksstudio Award – Maak je eigen Meesterwerk (Wedstrijd)

De Rijksstudio van het Nederlandse Rijksmuseum laat je toe om 125.000 objecten uit de collectie op uiterst hoge resolutie te bekijken en te downloaden om er mee aan de slag te gaan. Tot voor kort waren aan dit downloaden en hergebruik een aantal voorwaarden verbonden (bv. geen commercieel hergebruik), maar deze zijn nu opgeheven. Bovendien wordt een designwedstrijd georganiseerd op basis van de beschikbare beelden.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Oproep)

Binnen het project Erfgoedzorg in de kunstensector wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de terreinverkenning. Deze geeft een overzicht van de actoren, expertise en behoeften op vlak van archief- en collectiezorg binnen de kunstensector in Vlaanderen. Op basis van de terreinverkenning wordt een actieplan opgesteld waarin de verdere focus voor het project wordt bepaald.

Nieuws van de Groote Oorlog (Update)

Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Via korte updates wordt er de komende maanden geïnformeerd over het verloop van het project. De Vlaamse Erfgoed­bibliotheek voert in opdracht van het VIAA eind 2013 de eerste fase van dit project uit. Project­medewerker Tuur Van Hove inventariseert de periodieke publicaties uit WO I bij de participerende bewaarinstellingen. Daarbij wordt vertrokken van de gegevens in Abraham - Catalogus van Belgische kranten, een databank waarin het krantenbezit van bijna honderd bewaar­instellingen in Vlaanderen en Brussel is opgenomen.

Cultureel erfgoed is meer waard! Op weg naar 2020: De tussenstand? (Publicatie)

Het Cultureel-erfgoedoverleg maakte op 25 oktober haar memorandum bekend in het Concertgebouw in Brugge tijdens het ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijkse sectormoment georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat we als cultureel-erfgoedsector beschikken over een vooruitstrevend cultureel-erfgoeddecreet en dat de interesse voor erfgoed een duidelijk groeipad kent. Maar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, zijn er meer mogelijkheden en middelen nodig. Met dit memorandum doet de sector aanbevelingen voor een performanter cultureel-erfgoedbeleid.

Stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector (Oproep)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, faciliteert ook dit jaar weer het vinden van een stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector. Op de FARO-website vindt je het volledige aanbod. Ook PACKED vzw staat tussen de lijst van aanbieders. Op dit moment zijn bij PACKED vzw twee stagaires actief: Djamila Bekkour (België) en Annika Raïm (Estland).

Web-archiving (Publicatie)

Web Archiving is een nieuw rapport, geschreven door Maureen Pennock van de Digital Preservation Coalition (DCP) uit het Verenigd Koninkrijk. Pennock geeft aan wat het belang is van het archiveren van het web en geeft advies over de technologieën die er bestaan om het web te archiveren. Instellingen die zich op dit terrein willen wagen vinden in het rapport nuttige informatiebronnen die, uiteraard online, beschikbaar zijn.

Digitaal documentbeheer. Een voorbeeld van goede praktijk (Publicatie)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, publiceert 'Digitaal documentbeheer. Een voorbeeld van goede praktijk'. Deze publicatie vloeit voort uit de cursus 'Digitaal documentbeheer' van haar cursustraject 'Digitaliseren en digitaal archiveren'. Met dit voorbeeld van goede praktijk wil FARO tegemoetkomen aan de behoefte naar een praktische benadering van digitaal documentbeheer. Auteur Jeroen Poppe vertelt niet alleen wat een organisatie moet doen om op een goede manier digitale documenten te beheren, maar ook hoe. Voor de verschillende stappen uit het proces verwijst hij naar software waarmee je dit concreet kan realiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van opensourcesoftware.

Eerste stappen naar een Digitaal Archief Vlaanderen (Lancering)

In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering over de operationalisering van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) onderzoekt het project Digitaal Archief Vlaanderen, een structurele samenwerking tussen de Vlaamse overheid, KU Leuven/LIAS, het Vlaams Parlement, FelixArchief/eDAVID en het VIAA, de mogelijkheden van een gemeenschappelijke dienstverlening voor langetermijnbewaring van digitale overheidsinformatie.

Public and Commercial Models of Access in the Digital Era (Rapport)

Het Europese Parlement heeft een studie laten uitvoeren naar de status en de mogelijke evolutie van de manier waarop culturele en creatieve content ter beschikking gesteld wordt aan een breed Europees publiek, bestaande uit zowel publieke als commerciële componenten. Trends, mogelijke problemen en de achterliggende oorzaken met betrekking tot de transitie naar het digitale tijdperk worden op een genuanceerde manier geïdentificeerd. Tevens is een set van aanbevelingen opgenomen over omgaan met de uitdagingen van de netwerkmaatschappij.

26 juni 2013 - 28 juni 2013

Building infrastructures for archives in a digital world (Conferentie)

Het Europese APEx-project (Archives Portal Europe Network of Excellence) organiseert eind juni in het Trinity College te Dublin een conferentie rond de grootste uitdagingen waar archieven mee geconfronteerd worden op hun weg naar de digitale wereld. APEx is het kader waarin Europese archieven samenwerken aan bredere en verbeterde toegang tot hun content op het web, onder meer door het verder implementeren van de resultaten uit het APEnet-project.

Hinderpalen voor levering data aan Europeana (Publicatie)

In een rapport dat tot stand is gekomen in opdracht van Europeana Inside en dat begin april is verschenen, hebben consultants Naomi Korn en Professor Charles Oppenheim (specialisten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht) enkele cruciale juridische, licentiële en beleidsmatige uitdagingen geïdentificeerd die de oorzaak zijn van een terughoudendheid bij erfgoedinstellingen om voorvertoningen en/of metadata van (delen van) hun collecties beschikbaar te stellen aan Europeana.

Advies NL-VL beleid duurzaam beheren, behouden en beschikbaarstellen Nederlandstalig erfgoed (Publicatie)

De voorbije jaren heeft de Nederlandse Taalunie het voortouw genomen in het stimuleren van Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierrond nu een advies uitgebracht. PACKED vzw maakte deel uit van de adviserende werkgroep.

Senior System Administrator (m/v) bij VIAA (Vacature)

Het VIAA stelt zich tot missie om het digitale erfgoed van Vlaanderen toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. Om dit te bereiken zal het intens moeten samenwerken met bestaande organisaties en content partners. In de eerste fase zal het VIAA zich focussen op de historische audiovisuele archieven van de cultuur­- en erfgoedinstellingen en van de audiovisuele sector, maar al zeer snel na de opstart van deze eerste fase kan het VIAA haar werking uitbreiden naar andere domeinen (bestuursdocumenten, foto’s, …). Het VIAA wordt opgestart binnen iMinds, met de bedoeling binnen twee jaar een nieuwe, onafhankelijk organisatie te creëren. In dit persbericht vind u meer informatie aangaande de oprichting van VIAA. In het kader van de uitbouw van het VIAA­-team is iMinds op zoek naar een Senior System Administrator (m/v).

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan het leggen van een foto onder een scanner. De basis van een goed digitaliseringsproject, het efficiënt beheren van digitaal archief of het ontsluiten van digitale objecten is in de eerste plaats het hebben van kennis over en het inzicht in de modellen, richtlijnen en standaarden die er bestaan voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om de beheerders van digitale collecties, informatiebeheerders en archivarissen hierbij te helpen starten FARO en PACKED een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

Digitale archivering Vlaams erfgoed gaat van start (Lancering)

Op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 21 december 2012 middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro waarvan 7,8 miljoen voor de operationele werking en 4 miljoen voor infrastructuur.


Actieplan 2013 van PACKED vzw (Publicatie)

Zoals elk erkend landelijk expertisecentrum cultureel erfgoed diende PACKED vzw een jaarlijks Actieplan in te dienen bij de subsidiërende overheid (Agentschap Kunsten en Erfgoed). Dit plan beschrijft de acties en projecten die PACKED vzw in het werkingsjaar 2013 zal initiëren, verderzetten, of als participant mee zal realiseren. Het plan zet de operationele doelstellingen uit het PACKED beleidsplan en de beheersovereenkomst 2012-2016 om in concrete acties.

PrestoCentre lanceert AV Insider (Publicatie)

PrestoCentre, het kennisplatform dat ontstond uit PrestoPrime en aanverwante PRESTO-projecten, lanceert een nieuw tijdschrift: AV Insider. Het tijdschrift richt zich op professionelen uit de audiovisuele sector en beoogt een blik te werpen achter de schermen van de digitale audiovisuele preservering. Het tijdschrift wordt geschreven door mensen die zelf actief zijn in de audiovisuele sector en gaat in op actuele problemen, nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectieven. Ieder nummer behandelt een nieuwe thema. Het thema van het eerste nummer is Play, Pause and Press Forward.

Vrijgeven via het internet van metadata over werken uit collecties van cultureel-erfgoedinstellingen (Standpuntbepaling)

De gebruikersgroep auteursrecht en cultureel erfgoed is een platform voor de verdediging van de belangen van cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties (museums, archieven, erfgoedbibliotheken en anderen) als gebruikers van cultureel erfgoed en het algemene publieksbelang met betrekking tot de auteursrechten. De groep lanceerde op 16 mei 2011 een standpuntbepaling rond het vrijgeven via het internet van metadata over werken uit collecties van cultureel-erfgoedinstellingen. Het debat rond het vrijgeven van metadata is op dit moment actueel omdat Europeana haar Data Provider Agreement en Data Aggregator Agreement wil vervangen door het nieuwe Data Exchange Agreement, dat het hergebruik van metadata toelaat - ook voor commerciële doeleinden. De gebruikersgroep maakte haar standpunt dan ook over aan medewerkers van de Europeana Foundation, de Executive Committee van de Europeana Foundation en het agentschap Kunsten en Erfgoed.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be