Handleiding SODA - Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (CEST update)

Het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA) is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen in een archief. De handleiding s het eindresultaat van 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen', een project dan van het AMVB in samenwerking met ADVN, PACKED vzw en de opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het project kwam tot stand mits financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.

Registratie dragers raakt op snelheid (VIAA update)

Begin december 2013 werd al een Betacam SP-cassette van TV Limburg plechtig als eerste testdrager gedigitaliseerd. Het grote werk achter de schermen gaat ondertussen ijverig verder, bijvoorbeeld met het registreren van elke drager. Van de bijna 180.000 dragers die VIAA in haar eerste golf gaat digitaliseren, zijn er al meer dan 3500 geregistreerd. VIAA ontwikkelde hiervoor samen met AV Preserve een speciaal softwareprogramma, waarin steeds nagegaan kan worden waar een drager zich op dat moment bevindt.

AV Insider issue 4 & VIEW Journal (Publicatie)

Recent verschenen de nieuwste edities van twee Engelstalige tijdschriften uit het veld van audiovisueel erfgoed: AV Insider en VIEW Journal. Beide zijn nu online beschikbaar.

Google lanceert Open Gallery (Software)

Google heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee artiesten, musea, archieven en galerijen hun kunstwerken kunnen tentoonstellen in een online expositie. Google Open Gallery laat toe om afbeeldingen, video’s en audio te uploaden en van extra informatie te voorzien. De tool beschikt over een krachtige zoomfunctie en helpt bezoekers om kunstwerken, foto's en andere objecten te ontdekken met behulp van een reeks zoek- en filteropties.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Update)

In de zomer van 2013 ging het project ‘Erfgoedzorg in de kunstensector’ van start. In 2014 wordt dit project verdergezet. Het projectteam wordt uitgebreid met een nieuwe collega bij PACKED vzw, er werden reeds diverse pilootprojecten opgestart en een nieuwe website wordt momenteel in samenwerking met de stuurgroep uitgedacht.

Nederlandse Erfgoedinspectie publiceert rapport 'Duurzaam duurt het langst' (Publicatie)

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2013 het rapport 'Duurzaam duurt het langst' van de Erfgoedinspectie met een reactie aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport gaat over de digitalisering bij de Nederlandse kerndepartementen en behandelt de vraag of de departementen daarbij de afgesproken digitaliseringsdoelstellingen halen en of wordt voldaan aan de archiefwettelijke eisen voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van de digitale archieven. De belangrijkste conclusie, aldus de Erfgoedinspectie in een persbericht, is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijk digitaal informatiebeheer te kunnen verwezenlijken.

Modellastenboek voor nieuw archiefbeheersysteem (Werkgroep)

Werken zonder adequaat archiefbeheersysteem is voor de lokale besturen niet langer houdbaar. De uitbreiding van hun takenpakket en de bijhorende reguleringen hebben de afgelopen decennia een exponentiële groei van documenten veroorzaakt. Om deze toevloed beter te kunnen beheren werd onder andere vanuit de VVBAD gewerkt aan een modellastenboek voor een nieuw archiefbeheersysteem voor lokale overheden.

Cultureel erfgoed en auteursrecht (Update)

De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van cultureel erfgoed en auteursrecht. Zo lanceerde Creative Commons een licentieversie 4.0, heb je nog enkele dagen tijd om deel te nemen aan een Europese copyrightconsultatie en zijn er nieuwe modelcontracten rond cultureel erfgoed en auteursrecht beschikbaar.

Modulair vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren (Vorming)

Digitaliseren is zo veel meer dan foto's onder een scanner leggen. Kennis over en inzicht in modellen, richtlijnen en standaarden voor het registreren, digitaliseren, bewaren en publiceren is onontbeerlijk voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale objecten. Alleen zo kan u juiste en duurzame beslissingen nemen. Om beheerders van digitale collecties hierbij te helpen organiseren FARO en PACKED vzw een modulair vormingstraject over het duurzaam beheren van digitale collecties.

10 jaar CVAa - Architectuurarchieven in het digitale tijdperk

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven viert in 2013 zijn tiende verjaardag. Wekelijks zet de organisatie momenten van tien jaar werk in de kijker. Recent werd een stuk gepubliceerd over de digitale evolutie(s) bij het CVAa.

Nieuw Kunstendecreet goedgekeurd - cultureel erfgoed blijft aandachtspunt

Op 4 december 2013 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuwe Kunstendecreet goedgekeurd. De ‘zorg voor eigen archief’ blijft gelden als basisvoorwaarde voor een structurele ondersteuning ingeschreven in het Kunstendecreet.

Nieuwe editie Museumpeil in teken van duurzaamheid (Publicatie)

Het recentste nummer van Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, draait rond duurzaamheid. Voor deze gelegenheid schreven Rony Vissers en Henk Vanstappen (PACKED vzw) een artikel over digitale duurzaamheid in de cultureel-erfgoedsector.

PATHS - Personalised Access to Cultural Heritage Spaces (Project)

PATHS is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie als onderdeel van het FP7 Digital libraries and digital preservation programma. Het project is gestart op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van drie jaar. Recent verscheen een korte publicatie waarin aanbevelingen worden gegeven over het gebruik van open source software voor de automatische verrijking van digitaal cultureel erfgoedmateriaal dat online beschikbaar is.

Digital engagement in culture, heritage and the arts (Publicatie)

De publicatie ‘Digital engagement in culture, heritage and the arts’ is bedoeld als een inspiratie- en handboek voor alle professionelen die werken rond het verbinden van mensen met cultuur, erfgoed en kunst en daarbij gebruik maken van digitale toepassingen. Het helpt hen strategieën, processen en technologieën te ontwikkelen om op een systematische manier alle belanghebbenden te betrekken en zo digitale media op een meer effectieve manier te gebruiken.

The Internet Archive brengt oude software tot leven

Het levend houden van computererfgoed is geen sinecure, evenmin als het archiveren van de software die voor de honderden, zeer uiteenlopende, computermodellen is gemaakt sinds het ontstaan van programmeerbare computers in de jaren 1940. The Internet Archive verzamelt al geruime tijd historische software. Het stelt die ook voor iedereen ter beschikking. voor zover mogelijk binnen de beperking die worden gesteld door de intellectuele eigendomsrechten.

Goedkeuring programma Creatief Europa 2014-2020 door Europees Parlement (Update)

Onder de naam 'Creatief Europa' heeft de Europese Commissie haar voorstel bekend gemaakt voor een nieuw programma voor de periode 2014-2020. Het programma wil met de groepering van de huidige programma's Cultuur, Media en MEDIA Mundus beter inspelen op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de algemene bevordering van economisch herstel.

Beleidsbrief cultuur 2014 (Publicatie)

Minister van Cultuur Joke Schauvliege presenteerde op 21 oktober haar Beleidsbrief cultuur 2014 aan het Vlaams Parlement. In de beleidsbrief komt de minister terug op de beleidsrealisaties van 2013 en geeft ze aan wat de prioriteiten zijn voor 2014. Ook e-cultuur en digitalisering komen hierin aan bod. De Beleidsbrief Cultuur 2013-2014 bouwt voort op de zeven strategische doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur 2009-2014.

VIAA informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid': presentaties & video’s online

Op 2 oktober 2013 organiseerde het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) de informatiesessie 'Omgaan met digitale duurzaamheid' voor content providers van de eerste digitaliseringsgolf. Tijdens deze sessie werd onder andere meer uitleg gegeven over duurzaam digitaal archiveren en over de werking van VIAA. Het was ook mogelijk om vragen te stellen.

Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software (Publicatie)

Vandaag draait alles steeds meer op software. Software geeft vorm en structuur aan ons leven. Vanuit de Verenigde Staten bereikte ons het rapport 'Preserving.exe: Toward a National Strategy for Preserving Software' van de Library of Congress. Het rapport belicht de kwesties en bezorgdheden die in mei 2013 naar voor kwamen tijdens het gelijknamige congres. In het rapport worden drie verschillende perspectieven gehanteerd: van een collectiebeheerder, een menswetenschapper en twee wetenschappers die met hun werk toegang verzekeren tot de wetenschappelijke broncode. Verder zijn in het rapport twee interviews opgenomen, o.a. één over de rol van softwarepreservering bij het behoud en beheer van kunstwerken.

TATE opent collectiedata

TATE wil zich inzetten om zijn kunstcollectie en archief beschikbaar te maken voor iedereen. De kunstwerken zijn beschikbaar via de Art & artists sectie van de TATE-website. De onderliggende collectiedataset werd ook gepubliceerd zodat deze kan gebruikt worden voor onderzoek en andere doeleinden. De digitale beelden (reproducties) van de kunstwerken behoren niét tot de dataset; deze omvat dus enkel metadata.

deadline 1 maart 2014

Rijksstudio Award – Maak je eigen Meesterwerk (Wedstrijd)

De Rijksstudio van het Nederlandse Rijksmuseum laat je toe om 125.000 objecten uit de collectie op uiterst hoge resolutie te bekijken en te downloaden om er mee aan de slag te gaan. Tot voor kort waren aan dit downloaden en hergebruik een aantal voorwaarden verbonden (bv. geen commercieel hergebruik), maar deze zijn nu opgeheven. Bovendien wordt een designwedstrijd georganiseerd op basis van de beschikbare beelden.

Erfgoedzorg in de kunstensector (Oproep)

Binnen het project Erfgoedzorg in de kunstensector wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de terreinverkenning. Deze geeft een overzicht van de actoren, expertise en behoeften op vlak van archief- en collectiezorg binnen de kunstensector in Vlaanderen. Op basis van de terreinverkenning wordt een actieplan opgesteld waarin de verdere focus voor het project wordt bepaald.

Nieuws van de Groote Oorlog (Update)

Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Via korte updates wordt er de komende maanden geïnformeerd over het verloop van het project. De Vlaamse Erfgoed­bibliotheek voert in opdracht van het VIAA eind 2013 de eerste fase van dit project uit. Project­medewerker Tuur Van Hove inventariseert de periodieke publicaties uit WO I bij de participerende bewaarinstellingen. Daarbij wordt vertrokken van de gegevens in Abraham - Catalogus van Belgische kranten, een databank waarin het krantenbezit van bijna honderd bewaar­instellingen in Vlaanderen en Brussel is opgenomen.

Cultureel erfgoed is meer waard! Op weg naar 2020: De tussenstand? (Publicatie)

Het Cultureel-erfgoedoverleg maakte op 25 oktober haar memorandum bekend in het Concertgebouw in Brugge tijdens het ‘Groot Onderhoud’, het jaarlijkse sectormoment georganiseerd door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat we als cultureel-erfgoedsector beschikken over een vooruitstrevend cultureel-erfgoeddecreet en dat de interesse voor erfgoed een duidelijk groeipad kent. Maar om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, zijn er meer mogelijkheden en middelen nodig. Met dit memorandum doet de sector aanbevelingen voor een performanter cultureel-erfgoedbeleid.

Stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector (Oproep)

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, faciliteert ook dit jaar weer het vinden van een stageplaats of thesisonderwerp in de cultureel-erfgoedsector. Op de FARO-website vindt je het volledige aanbod. Ook PACKED vzw staat tussen de lijst van aanbieders. Op dit moment zijn bij PACKED vzw twee stagaires actief: Djamila Bekkour (België) en Annika Raïm (Estland).

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2017 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be