Agentschap Kunsten en Erfgoed

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap. Het Agentschap gaat het engagement aan om een uniek en centraal knooppunt te worden van expertise. Eén van de kernopdrachten van het Agentschap is zo bijvoorbeeld het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed.

AMIA - Association of Moving Image Archivists

AMIA is een non-profit professionele organisatie, opgericht om moving image archivists te verenigen door individuelen en organisaties die actief bezig zijn met het verzamelen en het beschrijven, de preservering en tentoonstelling en tenslotte het gebruik van bewegend beeldmateriaal.

Archiefbank Vlaanderen

Sinds 2005 brengt de Archiefbank informatie samen over de Vlaamse private archieven in een online databank. Door deze archieven integraal in kaart te brengen, poogt Archiefbank bij te dragen tot de valorisatie en bescherming ervan. Het publiek vindt hierin gegevens over personen, families en organisaties. Archiefdocumenten zelf worden niet getoond, maar wel de weg ernaar toe.

BAVC - Bay Area Video Coalition

Bay Area Video Coalition (BAVC) is een in 1976 opgericht non-profitcentrum voor mediakunsten, dat toegang verleent tot videotechnologie, videoprojecten sponsort, en restauratie- en conserveringsdiensten biedt voor in onbruik gemaakte videoformaten.

Daniel Langlois Foundation - Centre for Research and Documentation (CR+D)

Deze Canadese stichting steunt innovatief onderzoek op artistiek, wetenschappelijk en technologisch gebied. Eén van de aandachtspunten is daarbij onderzoek naar de impact van technologie op onze culturele omgeving. Het DOCAM Project (Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage) is één van de projecten die door de Daniel Langlois Foundation ondersteund worden. Het doel van DOCAM is het ontwikkelen van nieuwe methoden en tools om de problemen rond de preservering en het documenteren van digitale, technologische en elektronische kunstwerken aan te pakken.

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)

DEN is het Nederlandse nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. Het bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de
erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen). DEN investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICT-standaarden en andere landelijke kwaliteitsprincipes voor duurzame digitalisering. Ook stimuleert DEN de erfgoedinstellingen te innoveren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving.

Electronic Media Group (American Institute for Conservation)

Electronic Media Group is een specialisatiegroep binnen het American Institute for Conservation. De missie van EMC is tweeledig: (1) het preserveren van electronische kunst en soortgelijke culturele materialen, en de middelen waarmee ze zijn gecreëerd; en (2) het aanbieden van middelen voor conservators en aanverwante professionelen om kennis te ontwikkelen en te behouden over relevante nieuwe media en opkomende technologieën.

Erfgoedcellen Vlaanderen-Brussel

Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Zij bevorderen de samenwerking, bouwen netwerken uit, experimenteren en ontsluiten het lokale of regionale erfgoed, maar beheren zelf geen erfgoed. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel 21cultureel-erfgoedcellen, waarvan 18 actief. Het lokale of regionale erfgoed wordt in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, waardoor ook de samenwerking tussen verschillende erfgoedzorgers bevorderd wordt en er aandacht gegeven wordt voor het behoud en het beheer van roerend en immaterieel erfgoed.

Expertisecentrum DAVID (eDAVID)

Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van eDAVID betreft:

  • digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen
  • gedigitaliseerde documenten, foto’s, geluids- en beelddocumenten aanwezig in archieven, musea of bibliotheken e.a.

 

IMAP - Independent Media Arts Preservation

IMAP is een dienstverlenende en educatieve non-profitorganisatie uit New York, die zich sinds 1999 inzet voor het behoud van niet-commerciële elektronische media. IMAP is van een New-Yorks consortium van individuen en kunstorganisaties uitgegroeid tot een nationale hulpbron voor conservatietraining, informatie en advies.

INCCA - International Network for the Conservation of Contemporary Art

Het International Network for the Conservation of Contemporary Art (INCCA) is een netwerk voor professionals. De website levert informatie aan restauratoren en conservatoren, en aan geïnteresseerden die zich willen verdiepen in het behoud van moderne en hedendaagse kunst. Leden van de organisatie verlenen elkaar via de 'INCCA Database for Artists' Archives' toegang tot ongepubliceerde informatie zoals kunstenaarsinterviews, conditierapporten, installatie-instructies, etc.

Lukasweb

In opdracht van musea of erfgoedorganisaties verzorgt Lukas het digitale beeldbeheer van (top)werken uit het Vlaamse kunsterfgoed. Met het oog op de professionele afnemer zijn de hogeresolutiebeelden voor de meest veeleisende toepassingen bruikbaar. Lukas beheert en verspreidt wereldwijd beelden en reproducties van het culturele patrimonium uit Vlaanderen. Via een interactieve module kunnen eenduidig de gebruiksrechten op de beelden opgevraagd en besteld worden.

Memoriav

Als organisatie is het Memoriavs doel om het Zwitserse audiovisuele culturele erfgoed in kaart te brengen, en daarmee bij te dragen tot vergroting van het nationale collectieve geheugen. Memoriav vormt en voedt een netwerk van organisaties en individuen die het Zwitserse audiovisuele erfgoed preserveren, produceren of er mee omgaan. Het doel hiervan is expertise en informatie uit te wisselen en bestaande preserveringsbronnen beter te gebruiken.

Nederlands Instituut voor Mediakunst / Montevideo - Time Based Arts

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts heeft zich de opdracht gesteld een vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst te bevorderen. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt de mediakunst op drie kerngebieden: presentatie, onderzoek en conservering en biedt via faciliteiten een uitgebreide dienstverlening voor kunstenaars en kunstinstellingen.

Vlaams Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM)

BAM is het Vlaams steunpunt voor professionele hedendaagse beeldende, audiovisuele en mediakunst. BAM ondersteunt deze velden door ze te stimuleren, te analyseren en erover te informeren. Dit doet BAM met een brede en inclusieve visie en met expliciete relaties tot andere velden zoals educatie, maatschappij en beleid - de doelsector wordt zo breed mogelijk beschouwd. Het pakt dit aan als een open en transparant huis dat de nadruk legt op overleg en debat met alle partners en peers. Zo draagt BAM bij tot een ambitieus Vlaanderen waar ruimte is voor artistiek experiment en dat zichzelf blijvend op de internationale kaart plaatst wat betreft productie, aanbod, werk- en businessmodellen en eigentijdse netwerkvorming in de sector van beeldende, audiovisuele en mediakunst.

Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE)

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) is de wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid die het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert en de resultaten daarvan ontsluit. Dit onroerend erfgoed kan zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als maritiem zijn. Het onderzoek van het VIOE vormt de wetenschappelijke basis voor het erfgoedbeleid van de Vlaamse Overheid. De onderzoeksresultaten worden dan ook verspreid binnen het vakgebied en vertaald naar een ruimer publiek.

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (FARO)

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid. FARO heeft als doel cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is een samenwerkingsverband van drie kunsthistorische musea van Vlaanderen: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge en het Museum voor Schone Kunsten Gent. De musea hebben over de tijd heen veel kennis vergaard over hun collectie en werken samen met kunsthistorici die met behulp van een internationaal netwerk nieuw licht werpen op de collectie. De Vlaamse Kunstcollectie wil deze kennis en expertise bundelen om de internationale uitstraling van de drie musea te vergroten en werkt via de website collectie-online ook aan het ontsluiten en digitaliseren van deze collecties.

vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat in 2008 werd opgericht door zes partnerbibliotheken: de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven, de Openbare Bibliotheek Brugge en de Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt. Via diverse projecten en onderzoek wil de vzw expertise uitwisselen en kennis verspreiden rond de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties, alsook de bewustmaking van het publiek over het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel aanwezig is.

ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie

Dit onderzoekscentrum uit Karlsruhe combineert productie en research, tentoonstellingen en andere events, documentering en archivering. Eén van de onderdelen van het ZKM is het 'Labor für antiquierte Videosysteme', een onderzoekscel waar methoden ontwikkeld en getest worden voor de restauratie van oude videomaterialen die vaak niet meer af te spelen zijn. Met een arsenaal van meer dan 300 apparaten kan het lab bijna 50 verschillende videoformaten converteren van tussen midden jaren '60 tot de jaren '80. Deze worden dan gedigitaliseerd en zo veilig gesteld voor de toekomst.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be