Strategische en operationele doelstellingen

Strategische doelstellingen
 • SD1: PACKED vzw bouwt kennis, ervaring en deskundigheid op omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD2: PACKED vzw hertaalt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed naar het werkdomein van de cultureel-erfgoedsector, en maakt haar vertrouwd met de werkinstrumenten die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld.
 • SD3: PACKED vzw stelt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed actief ter beschikking van de ruime cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD4: PACKED vzw kadert de activiteiten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de Belgische, Europese en bredere internationale context. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD5: PACKED vzw ondersteunt en begeleidt cultureel-erfgoedinstellingen op een praktijkgerichte manier bij het opstellen en het uitvoeren van hun digitaliseringbeleid, alsook het implementeren van standaarden met het oog op de duurzaamheid van de ondernomen digitaliseringsactiviteiten.
 • SD6: PACKED vzw ontwikkelt in overleg met de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox)  als richtinggevend kader, en verzorgt het beheer ervan. CEST is een dynamisch instrument om de kwaliteit van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed te bevorderen en te verzekeren.
 • SD7: PACKED vzw stimuleert de innovatie binnen de cultureel-erfgoedinstellingen m.b.t. het gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw ondersteunt ook de cultureel-erfgoedinstellingen hierbij met het oog op de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de digitale samenleving.
 • SD8: PACKED vzw coördineert (in overleg met FARO) samenwerking met en tussen de actoren, zowel binnen als buiten de cultureel-erfgoedsector, die in Vlaanderen en Brussel werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD9: PACKED vzw bevordert (in overleg met FARO) in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel de erkenning en bewustmaking van de problematiek van duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid.
 • SD10: PACKED vzw concretiseert een beleid op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit binnen de eigen organisatie.


Operationele doelstellingen

 • OD1: PACKED vzw initieert of participeert in onderzoeksprojecten (al dan niet internationaal) omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, en dissemineert de bekomen onderzoeksresultaten naar de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1 en SD4)
 • OD2: PACKED vzw bouwt haar website(s) verder uit met als doel de informatie die ze over het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed verzamelt, op een gebruiksvriendelijke manier met behulp van registers en werkinstrumenten ter beschikking te stellen van de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD2, SD3 en SD6)
 • OD3: PACKED vzw (co-)organiseert een reeks discursieve momenten omtrent aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Hierop worden vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedsector alsook andere belanghebbenden uitgenodigd. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD2, SD3 en SD8)
 • OD4: PACKED vzw fungeert als loket waar cultureel-erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies en begeleiding over aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Indien PACKED vzw voor het beantwoorden van een bepaalde vraag zelf niet over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid beschikt, verwijst ze door naar actoren die deze wel hebben. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD2, SD3, SD5 en SD7)
 • OD5: PACKED vzw initieert overleg met diverse (binnen- en buitenlandse) partnerorganisaties en actoren uit het cultureel-erfgoedveld (o.a. FARO) en participeert in (regionale, nationale en internationale) werk- en stuurgroepen en in overlegorganen op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD3, SD4, SD8 en SD9)
 • OD6: Om innovatie m.b.t. gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed mogelijk te maken, betrekt PACKED vzw zowel instellingen uit het cultureel-erfgoedveld alsook andere relevante partners bij projecten en acties, en bij overleg. Onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van nieuwe kennis rond het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed worden opgezet over de institutionele en sectorale grenzen heen. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en de kunstensector. (gelinkt aan SD1 en SD4)
 • OD7: PACKED vzw stemt de opbouw en de spreiding van kennis, ervaring en deskundigheid m.b.t. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, alsook de acties met het oog op de erkenning en bewustmaking van de problematiek omtrent duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid af met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld (met een bijzondere aandacht voor concrete taakafspraken met FARO). PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van born digital informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD3, SD6, SD8 en SD9)
 • OD8: PACKED vzw heeft een bijzondere aandacht voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en de raad van bestuur, en zet activiteiten op rond diversiteit. Er wordt getracht om in de raad van bestuur een vertegenwoordiger op te nemen van de privaatrechtelijke archiefsector. (gelinkt aan SD 10) Bovendien engageert PACKED vzw zich om proactief mee te werken aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen. (gelinkt aan SD10)
 • OD9: PACKED vzw bouwt in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn in. Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader zorgt PACKED vzw er ook voor dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed op een duurzame manier verloopt. (gelinkt aan SD 10)
 • OD10: PACKED vzw engageert zich om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Indien PACKED vzw een nieuwe website bouwt, voldoet deze aan de ijkpunten van de AnySurfer checklist. (gelinkt aan SD 10)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be