Missie en visie

Missie en visie meerjarig beleidsplan 2019-2023, ingediend december 2018.

Missie meerjarig beleidsplan 2019-2023

PACKED vzw is het domeinoverschrijdend knooppunt voor kennis en ondersteuning omtrent digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

In onze werking staan digitale cultureel-erfgoedobjecten en metadata centraal, maar vooral ook de daaraan verbonden werkprocessen. Met onze expertise ondersteunen we culturele organisaties bij de aanpassing van hun werkprocessen om beter in te spelen op zowel de uitdagingen als de kansen die wijzigende digitale technologieën bieden aan de samenleving. We betrekken daarbij diverse erfgoedgemeenschappen.

In onze dienstverlening hebben we aandacht voor alle fases van de levenscyclus en de domein- en sectoroverschrijdende aspecten van digitaal cultureel erfgoed. De zorg voor dat erfgoed moet zowel gebeuren door collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties als door cultuurproducenten zelf. Ook intermediaire organisaties, overheden, ICT-experten en erfgoedgemeenschappen hebben daarbij een rol te vervullen. Wendbaarheid, samenwerking en schaalvergroting zijn noodzakelijk; het realiseren daarvan behoort tot de kern van de werking van PACKED vzw.

Met onze dienstverlening dragen we bij aan de creatie van een betrouwbaar, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen. Daarbij stellen we het publieke belang, en dus de (her)gebruiker van het digitaal cultureel erfgoed, voorop.

Visie meerjarig beleidsplan 2019-2023

De digitalisering is een voortschrijdend proces dat de hele samenleving raakt. Door de technologische innovatie heeft ze een sterke impact op bestaande praktijken en tradities, bijhorende bedrijfs- en organisatiemodellen, doelstellingen en processen. Ze raakt het gehele spectrum van cultuurproductie, - distributie en -presentatie en cultureel-erfgoedwerking tot in de kern. Digitalisering creëert nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen.

Digitaal cultureel erfgoed is zeer kwetsbaar, vooral born digital cultureel erfgoed – dat digitaal gecreëerd is en geen analoog equivalent heeft. Toch is het duurzame behoud ervan en de kwaliteitsvolle toegang ertoe noodzakelijk voor ons geheugen. Dat is cruciaal opdat we onze samenleving kritisch kunnen blijven bevragen, en opdat Vlaanderen en Brussel een belangrijke rol kunnen vervullen in de internationale informatiesamenleving.

Het verzekeren van een betrouwbare, duurzame en kwaliteitsvolle toegang tot digitaal erfgoed veronderstelt kennis en middelen, die in vele gevallen de mogelijkheden van individuele culturele organisaties overstijgen. Samenwerking en schaalvergroting zijn daarom cruciaal, alsook de participatie van erfgoedgemeenschappen, intermediairen, ICT-experten en overheden. Bovendien moeten de maatschappelijke belangen primeren in het beantwoorden van de uitdagingen en het benutten van de kansen; de belangen van de (her)gebruiker van het digitale erfgoed gaan voor op die van de culturele organisaties.

Als domeinoverschrijdend knooppunt voor kennis en ondersteuning omtrent digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel wil PACKED vzw een belangrijke rol vervullen bij het verzekeren van een betrouwbaar, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen. We verzamelen en verwerken kennis, toetsen die in praktijksituaties, ontwikkelen goede praktijken en verspreiden de kennis en goede praktijken onder de belanghebbenden. Dat gebeurt in een internationale context. Het luisteren naar zowel stakeholders als peers is daarbij belangrijk. We verstrekken advies en bieden ondersteuning aan personen en organisaties die zorg dragen voor digitaal cultureel erfgoed, zowel in de cultureel-erfgoedsector als de kunstensector. We faciliteren eveneens het onderling delen van kennis en expertise door die personen en organisaties. Waar het strategisch noodzakelijk is, ontwikkelen en onderhouden we ondersteunende instrumenten. We doen ook aan agendasetting, zowel bij overheden als bij culturele organisaties zelf.

PACKED vzw ondersteunt de realisatie van UNESCO’s Sustainable Development Goals, in het bijzonder de doelstellingen 4, 9, 11, 12 en 16.

Missie en visie beleidsperiode 2012-2016

Missie beleidsperiode 2012-2016

Vlaanderen wil een toppositie bekleden in de informatiemaatschappij. Om een Europese topregio te zijn heeft onze samenleving behoefte aan een betrouwbaar, kwaliteitsvol en duurzaam digitaal geheugen. PACKED vzw wil als kennisknooppunt bijdragen aan de creatie hiervan.

Visie beleidsperiode 2012-2016

PACKED vzw wil als expertisecentrum een centrale rol opnemen om in Vlaanderen de vorming van kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering te centraliseren én de opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid te verspreiden. Het expertisecentrum wil zo de kwaliteit en de doeltreffendheid van de acties op het vlak van digitalisering en digitale archivering in het ruime cultureel erfgoedveld verbeteren en bewaken.

PACKED vzw bouwt de reeds aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties verder uit. Gezien haar historische achtergrond, doet PACKED vzw dit voornamelijk in functie van de museumsector en heeft ze hierbij een bijzondere maar niet-exclusieve aandacht voor audiovisuele kunst en audiovisueel erfgoed. Deze kennis, ervaring en expertise wil PACKED vzw in de toekomst niet alleen beschikbaar stellen van musea maar ook van andere (collectiebeherende) instellingen en organisaties binnen (en buiten) het cultureel erfgoedveld, zoals bijvoorbeeld archieven en bewaarbibliotheken.

PACKED vzw coördineert hiernaast de samenwerking met en tussen de diverse actoren in het brede erfgoedveld die werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent digitalisering en digitale archivering van uiteenlopende soorten cultureel erfgoed. Het expertisecentrum streeft ook naar afstemming met instellingen en projecten die gelijkaardige activiteiten ontplooien buiten het cultureel erfgoedveld, bv. universiteitsbibliotheken en omroepen.

PACKED vzw is er op deze manier voor alle instellingen en organisaties in Vlaanderen die zich de zorg voor het cultureel erfgoed tot taak stellen. De organisatie werkt complementair aan FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het expertisecentrum stimuleert de standaardisering en innovatie binnen de cultureel erfgoedinstellingen en ondersteunt hen bij de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de hedendaagse en toekomstige digitale samenleving.

PACKED vzw bedt haar werking niet enkel in in de context van Vlaanderen en Brussel, maar uiteraard ook in de Belgische, Europese en bredere internationale context. Werken aan een digitale samenleving is per definitie grensoverschrijdend.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be